Algemene verkoopvoorwaarden

Regelende de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Transmission Company B.V. (ook handelend als Mister ETC), gevestigd te Apeldoorn, Laan van de Ram 49, nader te noemen ETC, en haar afnemers.

Artikel 1. Offerte en overeenkomst.

a) Alle offertes door of vanwege ETC gedaan zijn vrijblijvend. Eerst na schriftelijke bevestiging door ETC van op offertes gedane bestellingen en/of opdrachten, is een overeenkomst met ETC tot stand gekomen. Orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en/of andere tussenpersonen aangenomen, verkrijgen eerst rechtsgeldigheid nadat deze door ETC schriftelijk zijn bevestigd.
b) Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
c) De inhoud van folders, drukwerken enz. binden ETC niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 2. Prijs.

De prijzen in onze offertes gelden alleen voor de daarbij vermelde hoeveelheden. De door ETC opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijsbepalende factoren, met inbegrip van loonsommen en overheidsheffingen, valuta verhoudingen, fabrieksprijzen, leveranciersprijzen etc. Indien na de datum van aanbieding een ofmeer van deze prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan, is ETC gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Voor alle prijslijsten en aanbiedingen geldt dat ETC zich het recht voorbehoudt de daarop vermelde prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle genoteerde prijzen zijn exclusief BTW. ETC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijszetting op de webshop shop.misteretc.eu en behoudt zich het recht om bij het aantreffen van fouten de prijszetting bij te sturen voordat de goederen worden uitgeleverd. In een dergelijke situatie wordt de klant hiervan steeds op de hoogte gebracht voor uitlevering van de goederen. De klant heeft het recht om op basis van deze wijziging de order alsnog te annuleren.

Artikel 3. Leveringstijden.

a) Ten opzichte van de overeengekomen leveringstijden geldt, dat zij slechts op toezegging van derden, dus bij benadering kunnen worden vastgesteld.
b) De leveringstermijn gaat in, vanaf het moment dat omtrent alle technische details overeenstemming is bereikt, en nadat een eventueel overeengekomen (deel)betaling heeft plaatsgevonden.
c) ETC zal opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding noch op annulering van de bestelling.
d) In geval van overmacht, waaronder begrepen alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden een overdracht of tijdige overdracht van het verkochte in de weg te staan, ook niet of niet tijdige overdracht aan ETC door zijn leverancier, zal ETC de keus hebben om de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levering.

a) Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af fabriek, opslagplaats of expeditieterrein van waar het verkochte door ETC wordt verstuurd.
b) Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de goederen voor verzending aan de afnemer gereed zijn. ETC heeft het recht goederen, die gereed zijn, maar door oorzaken buiten zijn wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan, en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.
c) Indien overeengekomen is dat de koper de goederen aan de fabriek, respectievelijk aan het magazijn van de verkoper zal keuren of doen keuren, en hij van dit recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de acht dagen nadat hij van de gelegenheid daar toe in kennis gesteld is, worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn aanvaard, behoudens het bepaalde in Artikel 5 omtrent verborgen gebreken.
d) Verzending geschiedt ongefrankeerd en op risico van de afnemer.
e) ETC is vrij in de keuze van vervoer tenzij de afnemer tijdig schriftelijk instructies geeft omtrent de wijze van verzending.
f) Tenzij de afnemer tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
g) Emballage wordt tegen kostprijs berekend, en wordt niet terug genomen.
h) Zonder voorafgaand overleg worden geen goederen teruggenomen.Wanneer na overleg wordt besloten goederen terug te nemen, dan komen administratie en andere kosten ten laste van de afnemer.

Artikel 5. Risico’s en reclames.

a) Onverminderd het bepaalde in Artikel 7, is het risico voor het gekochte en zijn emballage vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst voor rekening van de afnemer. Reclames dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen door de afnemer, schriftelijk, gedetailleerd aan ETC te worden gemeld. Daarna zullen reclames niet meer in behandeling genomen worden, tenzij het een verborgen gebrek betreft, en dit terstond na ontdekking wordt gemeld. ETC is uitdrukkelijk gerechtigd het verkochte goed te vervangen of aan te vullen. Tot verdere vergoeding van schade is ETC niet gehouden. Na levering is ETS van alle aansprakelijkheid voor de goederen ontheven, in welke zin dan ook.
b) Klachten omtrent facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6. Betaling en eigendomsvoorbehoud.

a) Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ETC uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven de geleverde goederen volledig eigendom van ETC, en kunnen die zonder gerechtelijke tussenkomst teruggehaald worden.
b) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking.
c) Bij grotere orderbedragen (grootte door ETC te bepalen) geldt: 1/3 bij opdracht, 1/3 bij aflevering, 1/3 binnen 30 dagen na factuurdatum.
d) Bij niet (tijdige) betaling is afnemer verschuldigd, behalve de hoofdsom: ‘Vanaf de uiterste betalingsdatum een rente van 1% per maand over hetgeen onbetaald is gebleven; op jaarbasis zal de verschuldigde rente niet lager zijn dan de wettelijke rente. ‘Alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, waaronder die van juridisch advies (advocaatkosten), die gemaakt worden om de afnemer tot betaling te brengen, tenminste te stellen op 15% van de hoofdsom.
e) Wij behouden ons steeds het recht voor te onzer beoordeling tegen kontante betaling te leveren. Aan ons onbekende afnemers wordt alleen onder rembours geleverd. Mocht ons na verzending van de goederen bekend worden dat de afnemer in financiële moeilijkheden verkeert, dan zijn wij gerechtigd onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
f) Betalingsverplichtingen kunnen niet worden opgeschort uit hoofde van reclames. Dat geldt ook voor deelleveringen, waarbij betaling van het reeds geleverde gedeelte niet afhankelijk kan worden gemaakt van levering van het restant.

Artikel 7. Garanties.

a) Op alle door ETC geleverde goederen gelden de garantie termijnen en condities welke door de fabrikanten en/of leveranciers van deze goederen worden gesteld. Bij gebrek hieraan garandeert ETC de geleverde goederen voor een termijn van zes maanden na in gebruikstelling, maximaal tot negen maanden na factuurdatum, tegenmateriaal en constructiefouten. b) Gebreken als gevolg van normale slijtage, overbelasting, verkeerd gebruik, verkeerde montage of onjuiste opslag, vallen niet onder de garantie.
c) Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van ETC, veranderingen of herstellingen hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met door ETC geleverde onderdelen ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
d) De juistheid van de reclame wordt uitsluitend door ons beoordeeld. Indien wij de reclame juist bevinden zijn wij slechts gehouden vervanging of herstel van het geleverde, dit ter onzer beoordeling.
e) Vervangen materialen of goederen worden eigendom van ETC terwijl de oorspronkelijke garantie termijn gehandhaafd blijft. In het geval van vervanging wordt rekening gehouden met het verbruik dat het artikel inmiddels heeft gemaakt.
f) Goederen welke ons voor garantiebeoordeling worden toegestuurd, moeten franco en voor risico van de afzender aan ons magazijn worden afgeleverd. De terugzending van deze goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de ontvanger.
g) Goederen waarop betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen dragen geen enkele garantie.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

Onze aansprakelijkheid ter zake de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen. Verdere aansprakelijkheid voor in- en uitbouwkosten, bedrijfsschade, beschadiging van machines, installaties en gebouwen of persoonlijke ongevallen, ontstaan door onjuiste levering of fouten en gebreken aan geleverde goederen, is uitdrukkelijk uitgesloten.Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor schaden, welke voor de koper of voor derden mochten ontstaan als gevolg of indirect gevolg van:
a) Daden of nalatigheden van personen in onze dienst, ter zake werkzaamheden buiten onze werkplaatsen verricht.
b) Schending van octrooien en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege de koper voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
c) Fouten of verzuimen, welke wij bij de uitvoering van de opdracht mochten begaan, of van eventuele niet nakoming van onze verplichtingen jegens de koper, of van gebreken aan de geleverde apparaten of installaties.
d) Fouten, nalatigheden enz. in de door ons uitgebrachte voorstellen en/of adviezen.

Artikel 9. Wijzigingen en annuleringen.

Wijzigingen of annulering van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke toestemming van de verkoper. Annuleringskosten zullen worden berekend wanneer verkoper bindende verplichtingen met zijn leverancier heeft aangegaan. Over het algemeen geldt dat standaard producten, welke een bewerking subjectief tot deze opdracht hebben ondergaan, door de koper zullen moeten worden vergoed.

Artikel 10. Monsters en documentatie.

Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte gegevens, afbeeldingen, tekeningen en monsters, blijven onze eigendom. Het is onze afnemers ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrerende bedrijven te overhandigen of te tonen zonder onze schriftelijke toestemming. Op tentoonstellingen mogen door ETC geimporteerde goederen zonder schriftelijke toestemming niet geëxposeerd worden.

Artikel 11. Rechten geschillen.

Ieder met ETC gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen in de vestigingsplaats van ETC, en wordt beheerst door het Nederlandse recht. Ten aanzien van alle geschillen, rijzende ter zake van of in verband met gesloten overeenkomsten, zal bevoegd zijn de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ETC, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn, indien een der partijen een vordering van de wederpartij onbetaald laat, zonder overigens de juistheid van de vordering te betwisten. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle verkoopsovereenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

Artikel 12. Geldigheid van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Bovenvermelde verkoopsvoorwaarden zijn op alle door ETC gemaakte aanbiedingen, en/of met ETC gesloten transacties van toepassing. Afwijkende voorwaarden, ook die welke voorkomen in de eventuele voorwaarden waarvan de opdrachtgever zich bedient, verbinden ETC niet, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders overeengekomen, en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij dit is overeengekomen; voor het overige blijven de verkoopsvoorwaarden van ETC van kracht. Voor die gevallen waarbij ETC optreedt als vertegenwoordiger van een fabriek/leverancier, zijn de voorwaarden van die betreffende fabriek/leverancier van toepassing. Door het enkele feit van contracteren met ETC wordt opdrachtgever geacht jegens ETC afstand te hebben gedaan van eigen voorwaarden, waarvan afnemer zich eventueel bedient.

Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 06026369

European Transmission Company BV (Mister ETC), Laan van de Ram 49, 7324 BW Apeldoorn, Nederland D.P.V. Spillebeen Directeur